به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه با توجه به ضرورت و لزوم اخذ نظرات شهروندان شهرهای جدید و لحاظ نمودن دیدگاه های آنان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عمرانی، دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید پرسشنامه اینترنتی ای تهیه و تدوین نموده است که از شهرندان محترم شهر جدید اندیشه نیز دعوت بعمل می آید از طریق لینک زیر در این امر مشارکت نمایند:

لینک نظر سنجی

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=21663
کد خبر
21663