آگهی فراخوان عمومی انتخاب شریک

 

 آگهی فراخوان عمومی انتخاب شریک

شرکت عمران شهر جدید اندیشه وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد جهت مشارکت در احداث پروژه ای با کاربری اداری واقع در محله 6 فاز 4 شهر جدید اندیشه که برآورد پایه آن توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 682ر472ر658ر428 ریال ارزیابی گردیده است، از طریق برگزاری فراخوان عمومی بصورت دو مرحله ایی و پس از ارزیابی سرمایه گذاران ذیصلاح حقیقی یا حقوقی که معیارهای ارزیابی سازندگان مشتمل بر توان مالی، سوابق کارهای اجرا شده قبلی و توان فنی، برنامه ریزی و تجهیزاتی می باشد، اقدام نماید.

علاقه مندان می توانند جهت خرید و دریافت اسناد و کاربرگ های ارزیابی از تاریخ 14/10/99 لغایت پایان وقت اداری 20/10/99 از ساعت 8:00 تا 14:00 با در دست داشتن درخواست یا معرفی نامه کتبی به همراه فیش واریز شده به مبلغ 000ر000ر2 ریال به حساب سیبا به شماره 2173699004002 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید اندیشه به امور قراردادهای این شرکت واقع دراستان تهران – شهرستان شهریار- شهرجدید اندیشه – فاز 3 -بلوار آزادی – شرکت عمران شهر جدید اندیشه مراجعه نمایند. پایان مهلت تحویل پاکات حاوی مدارک و سوابق متقاضیان ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 04/11/99 و محل تحویل مدارک مذکور واحد دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه بوده و پس از آن مراحل بررسی و تعیین امتیاز متقاضیان بر اساس معیارهای ارائه شده در اسناد مربوطه انجام خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-65553552-021 با واحد سرمایه گذاری و مشارکت  تماس حاصل نمایند.

مشخصات پروژه ها:

عنوان پروژه مساحت زمین

(مترمربع)

مساحت زیربنای کل (مترمربع) سطح اشغال تراکم
پروژه با کاربری اداری 1876 30/5680 50 200
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22163
کد خبر
22163