استعلام قرارداد واگذاری املاک

شرکت عمران شهرهای جدید

مشاهده

فرم ارتباط با واحدها

مشاهده

فرم درخواست الکترونیکی خرید عرصه مسکن مهر

مشاهده

فرم درخواست الکترونیکی نقل و انتقال ثانویه مسکن مهر

مشاهده

فرم درخواست

ملاقات عمومی

مشاهده

فرم استعلام بدهی املاک واگذارشده

مشاهده

فرم درخواست صدور و انتقال سند

مشاهده

فرم پیگیری وضعیت قراداد واگذاری املاک و مستغلات

مشاهده

فرم اطلاع از فراخوان های فروش زمین و واحدهای تجاری

مشاهده

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

مشاهده

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

صدور پروانه تأسیس
شهرک خصوصی

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی
در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

مشاهده

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

مشاهده

حمایت از پژوهشگران
و صاحبان ایده های نو

مشاهده

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

مشاهده

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

مشاهده

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری

مشاهده