آگهی فراخوان عمومی فروش

شرکت عمران  شهر جدید  اندیشه در نظر دارد؛ تعدادی قطعات و واحد ها را با شرایط مندرج در جدول فراخوان از طریق فراخوان عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 2001001035000002 بصورت الکترونیکی واگذار نماید .

 • پیشنهاددهنده موظف است معادل 5% قیمت پایه را طی یک فقره حواله ساتنا به شماره IR300100004001037607144188 بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران اندیشه نزد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه مذکور واریز نمایند. این مبلغ به استثنای نفرات اول و دوم برنده فراخوان حداکثر تا 30 روز کاری پس از قرائت پیشنهادها مسترد خواهد گردید.
 • محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان می توانند از مورخ 17/03/1401لغایت روز 22/03/1401ساعت  15:00 نسبت به دریافت اسناد مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001001035000002 اقدام نمایند.

محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد : متقاضیان پس از دریافت اسناد و تکمیل آنها باید کلیه مدارک و مستندات را حداکثر تا ساعت 15:00 مورخ 01/04/1401 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نمایند.

محل و زمان بازگشایی پاکت های حاوی اسناد : جلسه بازگشایی پاکات مذکور در ساعت :15:30 مورخ 01/04/1401 در محل شرکت عمران شهر جدید اندیشه (طبقه اول سالن کنفرانس) تشکیل می گردد.

 • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی و کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات و شرایط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
 • متقاضیان در صورت برنده شدن موظف به ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ قضایی (ثنا) میباشند.
 • متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس : شهر جدید اندیشه فاز 3 خیابان شهرداری غربی، شرکت عمران شهر جدید اندیشه، واحد املاک یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند  تلفن تماس: 65552727-021 -Andisheh.ntdc.ir
 • نفراول برنده فراخوان بایستی ظرف مدت هفت روز نسبت به تکمیل وجه و واریز مبلغ اولیه و ارائه چکهای اقساط جهت عقد قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه نفرات اول و دوم برنده فراخوان به هر دلیلی از انعقاد قرارداد و پرداخت مابقی واریزی خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 • نمونه ای از قرارداد واگذاری مورد درخواست متقاضی به رویت ایشان رسیده و کلیات مفاد قرارداد را پذیرفته و با ذکر پذیرش آن ذیل آنرا امضاء نموده اند.
 • چنانچه درمواردی قیمتهای پیشنهادشده یکسان باشند واگذاری از طریق قرعه­کشی صورت خواهد گرفت.
 • شرکت عمران شهرجدید اندیشه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هیچگونه اعتراضی در این رابطه از جانب متقاضی مورد قبول نخواهد بود.
 • کلیه هزینه­های مربوط به نقل و انتقال اسناد، عوارض، هزینه­های شهرداری بیمه، مالیات، ثبت و غیره مربوط به طرفین قرارداد کلاً بعهده خریدار میباشد.
 • هزینه تبلیغات و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد.
 • فروش کلیه قطعات و واحدها با وضع موجود بوده و خریدار نسبت به آن آگاهی کامل دارد.
 • اولویت فروش در تمامی موارد با فروش نقدی می باشد.
 • انتقال اسناد مربوط به قطعات فراخوان منوط به ایفای کامل تعهدات (مالی و اجرایی) و اخذ پایانکار و بهره برداری خواهد بود.
 • تراکم ­و سطح اشغال زمین با کاربری های مختلف براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جدید اندیشه می­باشد.
 • شرکت کنندگان در فراخوان نمی­بایست مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی باشند. در صورت اثبات خلاف واقع، هرگونه عواقب ناشی از این امر به عهده شخص شرکت کننده می­باشد.

شرکت عمران شهر جدید اندیشه

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=25429
کد خبر
25429