حسین حسنی

رئیس اداره مالی، ذیحسابی و درآمدها

شماره تماس: تلفن داخلی 212

ایمیل سازمانی:

امیر ایمان زاده

رئیس امور اداری

شماره تماس: تلفن داخلی 212
ایمیل سازمانی: a.imanzadeh@ntdc.ir

بهمن ابوحمزه

سرپرست اداره روابط عمومی

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۴

ایمیل سازمانی: b.abouhamzeh@ntdc.ir

ابراهیم اسدی

رئیس اداره فنی و اجرایی

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۵

ایمیل سازمانی: e.asadi@ntdc.ir

وحید ایمانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: تلفن داخلی 241

ایمیل سازمانی: v.imani@ntdc.ir

محسن عزیزیان

رئیس اداره حراست

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۰

ایمیل سازمانی: j.hamamian@ntdc.ir

ابراهیم دستور نیکو

مدیر برنامه ریزی و توسعه شهری

شماره تماس: تلفن داخلی ۱۳۵

ایمیل سازمانی:

منوچهر اختیاری

سرپرست واگذاری و املاک

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۰۸
ایمیل سازمانی: m.ekhtiari@ntdc.ir

سیروس گوهربخش

امور سرمایه گذاری، مشارکت و قراردادها

شماره تماس: تلفن داخلی ١۴٨
ایمیل سازمانی:

مهدی رضالو

سرپرست امور حقوقی

شماره تماس: تلفن داخلی 155

ایمیل سازمانی: