سید سعید شریفی

رئیس اداره مالی، ذیحسابی و درآمدها

شماره تماس: تلفن داخلی 213

امیر ایمان زاده

رئیس امور اداری

شماره تماس: تلفن داخلی 212

بهمن ابوحمزه

سرپرست اداره روابط عمومی

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۴

ابراهیم اسدی

رئیس اداره فنی و اجرایی

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۵

وحید ایمانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: تلفن داخلی 241

جواد حمامیان

رئیس اداره حراست

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۱۰

ابراهیم دستور نیکو

مدیر برنامه ریزی و توسعه شهری

شماره تماس: تلفن داخلی ۱۳۵

منوچهر اختیاری

سرپرست واگذاری و املاک

شماره تماس: تلفن داخلی ۲۰۸

سیروس گوهربخش

امور سرمایه گذاری، مشارکت و قراردادها

شماره تماس: تلفن داخلی ١۴٨