احمدرضا سید مهدوی

معاون اداری و مالی

آقای احمدرضا سید مهدوی معاون اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس داخلی : 209               ایمیل سازمانی: a.seyedmahdavi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

شیرزاد یزدانی

معاون شهرسازی

آقای مهندس شیرزاد یزدانی معاون شهرسازی شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس داخلی : 156               ایمیل سازمانی: sh.yazdani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل