احمدرضا سید مهدوی

معاون اداری و مالی

آقای احمدرضا سید مهدوی معاون اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس داخلی : 209

مشاهده پروفایل

شیرزاد یزدانی

معاون شهرسازی

آقای مهندس شیرزاد یزدانی معاون شهرسازی شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس داخلی : 156

مشاهده پروفایل