محمد زرندی

معاون شهرسازی

آقای مهندس محمد زرندی معاون شهرسازی شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس داخلی : 156               ایمیل سازمانی: sh.yazdani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل