مهندس مهدی مسلم خانی

مدیرعامل

آقای مهندس مهدی مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553551 داخلی 201               ایمیل سازمانی: m.moslemkhani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

احمدرضا سید مهدوی

عضو هیات مدیره

آقای احمدرضا سید مهدوی ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553551 داخلی 203               ایمیل سازمانی: a.seyedmahdavi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

رضا رمضانپور

عضو هیات مدیره

آقای رضا رمضانپور، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553552 داخلی 203               ایمیل سازمانی: r.ramezanpour@ntdc.ir

مشاهده پروفایل