مهندس مهدی مسلم خانی

مدیرعامل

آقای مهندس مهدی مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553551 داخلی 201

مشاهده پروفایل

مهدی خانی

عضو هیات مدیره

آقای مهدی خانی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553551 داخلی 203

مشاهده پروفایل

رضا رمضانپور

عضو هیات مدیره

آقای رضا رمضانپور، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: 65553552 داخلی 203

مشاهده پروفایل