پرسشنامه­ ی سنجش رضایت‌ مراجعان از نحوه ­ی ارائه­ خدمات شرکت عمران شهر جدید اندیشه

  • اطلاع‌رسانی در مورد هریک از عوامل زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  • به نظر شما کارکنان واحد مورد مراجعه شما در این واحد، خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • به نظرشما کارکنان این واحد خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • موارد زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  • مشخصات پاسخگو